Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği/Resmî Gazete

15 Aralık 2006 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26377

Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği/Resmî Gazete

http://www.tuik.gov.tr/jsp/duyuru/adnks/dosya/yonetmelik/151206yonet.pdf
YÖNETMELİK
Karar Sa yısı : 2006/11320
Ekli “Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği”nin yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığı’nın 9/10/2006 tarihli ve
556 sayılı yazısı üzerine, 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa göre, Bakanlar Kurulu’nca
23/11/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Ahmet Necdet SE ZER
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
A. GÜL A. ŞENER M. A. ŞAHİN B. ATALAY
Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı
A. BABACAN B.ATALAY N. ÇUBUKÇU K. TÜZMEN
Devlet Bakanı Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı Devlet Bakanı
C. ÇİÇEK C.ÇİÇEK A.AKSU K. UNAKITAN
Adalet Bakanı Milli Savunma Bakanı V. İçişleri Bakanı Maliye Bakanı
H. ÇELİK F. N. ÖZAK R.AKDAĞ B. YILDIRIM
Milli Eğitim Bakanı Bayındırlık ve İskan Bakanı Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı
M. M. EKER M. BAŞESGİOĞLU A. COŞKUN
Tarım ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakanı
M.H.GÜLER H.ÇELİK O. PEPE
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı V. Çevre ve Orman Bakanı
ADRES KAYIT SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Da yana k ve Tanımlar
Ama ç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türk vatandaşlarının ve Türkiye’de herhangi bir amaçla en az altı ay
süreli yabancılara mahsus ikamet tezkeresi alan yabancıların yerleşim yeri ve diğer adres bilgilerinin tutulmasına
ilişkin esas ve usulleri düzenleyen yönetmelik.
Kap sam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, yerleşim yeri ve diğer adres bilgilerinin tutulmasına, güncellenmesine ve
kullanılmasına ilişkin düzenlemeleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Adres: Herhangi bir toprak parçası veya binanın coğrafî konumu ve işlevi açısından tanımlanmasını,
b) Adres beyan formu: Yerleşim yeri ve diğer adreslerin bildiriminde kullanılan, şekli ve kapsamı Bakanlıkça
belirlenmiş olan formu,
c) Adres bileşenleri: Numaralama işlemlerinde kullanılan unsurlardan; posta kodları, il, ilçe, bucak, köy ve
mezra isimleri, mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak isimleri ile sabit tanıtım numarası ve bina numarası gibi adres
verileri ile tanımlanan coğrafî konum, kişisel ve kurumsal adres bilgisine ulaşmak için gerekli olan bilgileri,
ç) Bakan: İçişleri Bakanını,
d) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,
e) Diğer adres: Kişinin yerleşim yeri adresi dışında kalan yerleri,
f) Genel Müdürlük: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünü,
g) Kanun: 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununu,
ğ) Kimlik Paylaşımı Sistemi: Genel Müdürlükçe merkezî veri tabanından ayrı olarak elektronik ortamda
tutulan ve alıcı kurumların istifadesine sunulan, sınırlandırılmış bilgiler ihtiva eden aile kütüğü kayıtlarının
paylaşılmasına imkan sağlayan sistemi,
h) Kurum: Genel Müdürlük dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarını,
ı) MERNİS: Merkezî Nüfus İdaresi Sistemini,
i) Numaralama: Mahalle, semt, meydan, bulvar, cadde, sokak ve bina gibi adres bileşenlerine isim veya
numara verilmesi işlemini,
j) Nüfus müdürlüğü: İlçe nüfus müdürlüğünü,
k) Posta: Kargo veya iadeli taahhütlü mektubu,
l) Sabit tanıtım numarası: Mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak ve küme evlere karşılık gelecek şekilde,
standart sayısal eş değer olarak verilen numaraları,
m) Ulusal adres veri tabanı: Adres bilgilerinin tutulduğu merkezî veri tabanını,
n) Yabancı: Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan ve en az altı ay süreli yabancılara
mahsus ikamet tezkeresi alan kişiyi,
o) Yerleşim yeri adresi: Sürekli kalma niyetiyle oturulan yeri,
ö) Yerleşim yeri ve diğer adres belgesi: Kişinin yerleşim yerini veya diğer adreslerini gösteren belgeyi,
ifade eder.
İK İNCİ BÖ LÜM
Yetki ve Soru mluluk
Yetki
MADDE 5 – (1) Yerleşim yeri adresi ve diğer adreslere ait bilgilerin tutulmasına ilişkin politikanın
oluşturulması, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, ulusal adres veri tabanı ile MERNİS veri tabanının ilişkilendirilmesi
ve adres bilgilerinin paylaşılmasına ilişkin işlemler Bakanlıkça yürütülür.
Koor dina syon ve işbir liği
MADDE 6 – (1) Bakanlık, ulusal adres veri tabanının etkin, süratli ve güncel bir şekilde oluşturulmasını
sağlamak ve devam ettirmek için kurumlar arası koordinasyondan sorumludur. Kurumlar, adrese ve adres bileşenlerine
ilişkin bilgileri Bakanlık ve ilgili kurumlarla paylaşmakla yükümlüdür.
(2) Bakanlık, adrese ilişkin her türlü bilgiyi kurumlardan istemeye yetkilidir. Bakanlığın aile kütüklerindeki
adres kayıtlarını tamamlamaya yönelik talepleri kurumlarca karşılanır. Kurumlar söz konusu isteğe yirmi gün içinde
cevap vermekle yükümlüdür.
Soru mluluk
MADDE 7 – (1) Bakanlık Kanunun 7 nci maddesi uyarınca aile kütüklerinde bulunması gereken yerleşim yeri
ve diğer adreslere ilişkin bilgileri elektronik ortamda tutar.
(2) Adres beyan formlarının nüfus müdürlüklerine veya Genel Müdürlüğe gönderilmesinden kurumlar, dış
temsilcilikler ve muhtarlar sorumludur.
(3) Adres beyan formlarının tescilinden nüfus müdürlükleri veya Genel Müdürlük, adres bileşenlerindeki
değişikliklerin ulusal adres veri tabanına işlenmesinden belediyeler, belediye sınırları dışında kalan yerlerde il özel
idareleri sorumludur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ad res Bild ir imi, Bildirimin Şekli ve Sü resi
Adr es bilgiler inin tutulma sında standar t
MADDE 8 – (1) Kurumlar ile gerçek ve tüzel kişiler adrese ilişkin iş ve işlemlerinde 31/7/2006 tarihli ve
26245 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelikte belirlenmiş olan adres
standardına uymak zorundadır. Kullanılacak form ve belgelerde de bu standarda uyulur.
Yerleşim yeri ve diğer adr es
MADDE 9 – (1) Yerleşim yeri, bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir. Kişinin aynı anda
birden çok yerleşim yeri adresi olamaz.
(2) Yerleşim yeri dışında kalan ve geçici süre ile oturulan yazlık, kışlık, ikinci veya üçüncü gibi konutlar da
kişinin talebi halinde diğer adres olarak tutulur.
Adr es ka yıtla r ın ın tu tu lması
MADDE 10 – (1) Türk vatandaşları ve yabancıların yerleşim yeri adresi ve diğer adresleri elektronik ortamda
tutulur.
Adr es değişiklikler in in ku ru mlar ca b ild ir ilmesi
MADDE 11 – (1) Adrese dayalı hizmet almak üzere herhangi bir kuruma yapılan müracaatta adres
değişikliğine ilişkin beyan formu ilgili kuruma da verilebilir. Bu beyanlar ilgili kurumlarca kabul edilerek
mahallindeki nüfus müdürlüğüne veya Genel Müdürlüğe elektronik ortamda gönderilir. Elektronik ortamda
gönderilmesin in mümkün olmadığı durumda kurumun bulunduğu yerdeki nüfus müdürlüğüne form olarak
gönderilir.
(2) Kimlik Paylaşımı Sistemine erişebilen kurumlar adres beyan formunu elektronik ortamda doldurur.
Dış temsilcilikler imizce yer leşim yeri ad resi konu sunda yapılacak işlemler
MADDE 12 – (1) Yerleşim yeri adresi yurt dışında olan Türk vatandaşlarının adres kayıtlarının tutulmasında
da adres beyan formu kullanılır. Formda adres bilgileri olarak yaşanılan ülkenin ve şehrin adına ilişkin bölümler
doldurulur.
(2) Dış temsilciliklere verilen adres beyan formları Genel Müdürlüğe elektronik ortamda veya nüfus kaydının
bulunduğu yerin nüfus müdürlüğüne form olarak gönderilir. Dış temsilciliğin bulunmadığı ülkelerdeki vatandaşların
adres bildirimleri Genel Müdürlüğe posta ile gönderilebilir ya da elektronik ortamda yapılabilir.
Adr es bildir im yükümlülüğü ve şekli
MADDE 13 – (1) Yerleşim yeri ve diğer adreslerin tutulmasında kişilerin adres beyan formundaki yazılı
beyanı esas alınır. Bildirim nüfus müdürlüklerine, kurumlara ve dış temsilciliklere şahsen yapılır. Adres beyan
formundaki bildirimler aksi sabit oluncaya kadar geçerlidir.
(2) Yerleşim yeri adresi aynı konut olan ailenin ergin fertleri birbirlerinin yerine adres beyanında
bulunabilirler.
(3) Noterden verilen temsil yetkisini ve bunun kapsamını belirten yazılı belgeyi ibraz edenler, adres ile ilgili
beyanda bulunabilirler.
(4) Çocukların ve kısıtlıların adresleri veli, vasi, kayyım, bunların bulunmaması halinde, çocuğun büyük ana,
büyük baba veya ergin olan kardeşleri ya da çocuğu yanında bulunduranlar tarafından bildirilir.
(5) Velayet altında bulunan çocuğun yerleşim yeri adresi anne veya babasının adresidir.
(6) Yatılı okul, hastane, huzur evi, yetiştirme yurdu, cezaevi, öğrenci yurdu gibi yerlerde kalanların adresleri
ilgili kurum yetkililerince bildirilir.
(7) Vesayet altındakilerin yerleşim yeri adresleri bağlı bulundukları vesayet makamınca nüfus müdürlüğüne
bildirilir.
(8) Engellilik, yaşlılık, hastalık gibi beyanda bulunmaya engel hali bulunanlardan yerine beyanda
bulunabilecek yakını olmayan kimsesizlerin adres kayıtlarına ilişkin bildirimleri; muhtarlarca elektronik ortamda
nüfus müdürlüğüne veya Genel Müdürlüğe, mümkün olmaması halinde ise kâğıt ortamında bulunduğu yerin nüfus
müdürlüğüne yapılır.
Bild irim sür esi
MADDE 14 – (1) Adrese ilişkin değişiklikleri; adres beyanı ile yükümlü kişiler ve kurumlar yirmi iş günü içinde,
yerleşim yeri adresine dayalı hizmet almak üzere herhangi bir resmi kuruma yapılan müracaatlarda kurumlar, ilgili kuruma
teslim edilen adres değişikliğine ilişkin beyan formu ile on iş günü içinde nüfus müdürlüklerine veya Genel Müdürlüğe
bildirmekle yükümlüdür.
(2) Yöneticiler ve müstakil konut sahipleri sorumluluk alanlarında bulunan yerlerdeki adres değişikliklerini,
adres beyan yükümlülüğü olanlar ile birlikte takip ederek, yirmi iş günü içinde muhtarlara bildirmekten
sorumludurlar.
Elektr onik or tamd a veya posta ile yapılacak bildirimler
MADDE 15 – (1) Adrese ilişkin bildirim, kişinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, kimliğine ilişkin
bilgiler ve sayısal imzasının bulunması kaydıyla elektronik ortamda; bunun mümkün olmaması halinde posta ile
yapılabilir. Genel Müdürlüğe elektronik ortamda yapılacak bildirimler de adres beyan formu doldurulmak suretiyle
yapılır.
(2) Yurt dışında yaşayan vatandaşlar tarafından adrese ilişkin bildirimler dış temsilciliklere, dış temsilcilik
bulunmaması halinde kayıtlı oldukları yerin nüfus müdürlüğüne posta ile yapılır.
(3) Posta ile yapılan bildirimlerde yerleşim yerine ilişkin standart adres beyan formunun kullanılması
zorunludur. Beyan formundaki tarih ile postaya veriliş tarihi arasında fark olması halinde postaya veriliş tarihi, ancak
zarf üzerindeki tarihin tespit edilememesi durumunda nüfus müdürlüğü veya Genel Müdürlük tarafından teslim
alındığı tarih esas alınır.
Diğer adr esler e ilişkin hizmetler
MADDE 16 – (1) Yazlık ve kışlık konut gibi ikinci ve üçüncü diğer adreslerin kimlik paylaşım sisteminde yer
almaması, kurumlarca verilecek hizmetlerin yerine getirilmesine engel teşkil etmez. Yerleşim yeri dışındaki diğer
adresler için işlem tesis edilmeden önce bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesine göre işlem yapılarak ulusal adres veri
tabanındaki eksiklik tamamlandıktan sonra hizmetin gereği ilgili kurumca yerine getirilir.
Yerleşim yeri ve diğer adr es belgesi
MADDE 17 – (1) Kimlik Paylaşımı Sistemi çerçevesinde adres bilgisine erişebilen kurumlarca kişilerden
ayrıca yerleşim yeri ve diğer adres belgesi istenmez.
(2) Talep halinde, yerleşim yeri ve diğer adres belgesi nüfus müdürlüklerinden ya da Kimlik Paylaşımı
Sistemine bağlanarak bu sistemdeki kayıtlara uygun belge üretebilen muhtarlıklardan temin edilebilir.
Adr es değişikliğinin muhtar la rca b ild ir ilmesi
MADDE 18 – (1) Nüfus müdürlüklerince her ayın ilk haftasında adres değişikliğine ilişkin listeler
muhtarlıklara bildirilir. Teknik alt yapısı uygun olan muhtarlıklar listeye ilişkin bilgileri Kimlik Paylaşımı Sisteminden
elektronik ortamda alabilirler.
(2) Muhtarlar; nüfus müdürlüklerince kendilerine iletilen adres değişikliklerine ilişkin bildirim listeleri ile
müstakil konut sahipleri, apartman ve site yöneticileri, lojman idareleri sorumlularınca kendilerine bildirilen
değişiklikleri alanda inceleyerek, varsa bildirilmemiş değişiklikleri ya da eksik veya farklı yerleşim yeri ve diğer adres
bilgilerini belirleyip, liste üzerinde gerekli düzeltme ve ilaveleri yaptıktan sonra, her ayın son haftası içinde bağlı
bulunulan ilçenin nüfus müdürlüğüne teslim ederler.
(3) Muhtarlarca gönderilen listeler üzerinde yapılan incelemede; Kanunun 50 nci maddesinde belirtilen
yükümlülükleri yerine getirmeyenler, nüfus müdürlüğünce adres beyanında bulunmak üzere davet edilir. Kişinin
süresi içerisinde beyanda bulunmadığının tespit edilmesi halinde hakkında Kanunun 68 inci maddesine göre işlem
yapılarak yerleşim yeri adres bilgisi güncellenir. Bu belgeler, 9/6/1995 tarihli ve 22308 sayılı Resmî Gazetede
yayımlanan İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Arşiv Hizmetleri Yönetmeliğinin 14 üncü maddesine göre
saklanır.
Nüfu s ola ylar ının bildir imi
MADDE 19 – (1) Nüfus olaylarının bildirimi sırasında aile kaydındaki yerleşim yeri adresinin farklı olması
halinde yeni yerleşim yeri adresi olay formuna yazılır. Bu durumda ayrıca adres beyan formu tanzim edilmez.
Adr es bilgisin i a lma yetkisi
MADDE 20 – (1) Adres bilgisini;
a) Bakanlık,
b) Kurumlar,
c) Kaydın sahipleri,
almaya yetkilidir.
(2) Kanunun 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde kayıt örneği almaya yetkili olanlardan
kimlerin yerleşim yeri ve diğer adres bilgisi alabileceği, kişinin yazılı beyanı ya da bu konuda yetki verdiğine dair
vekillik belgesinin nüfus müdürlüğüne ibrazı halinde mümkündür. Bu belgeler nüfus müdürlüklerince ilgili
dosyasında saklanır.
(3) Milli güvenlik ve kamu düzenini gerektiren durumlarda yerleşim yeri ve diğer adreslerin verilmesi hususu
Bakanlık tarafından belirlenir.
Adr es bilgiler inin ku llanılması
MADDE 21 – (1) Kurumlar ve diğer kişiler, iş ve işlemlerinde MERNİS veri tabanındaki adres bilgilerini esas
alırlar.
(2) İlgili kurum, hizmet sunumunda Kimlik Paylaşımı Sisteminde yer alan yerleşim yeri ve diğer adres
bilgilerine göre işlem tesis eder. Kişinin beyan ettiği adresle Kimlik Paylaşımı Sistemindeki adresin farklı olması
durumunda; mevzuatın engel teşkil etmemesi halinde, kişiye adres beyan formu doldurtularak hizmet sunumu
gerçekleştirilir. Formu alan kurumca 11 inci maddede belirtilen şekilde işlem tesis edilir.
Yerleşim yeri değişikliğin in bird en fa zla kur uma bildirilmesi
MADDE 22 – (1) Adres değişikliği nedeniyle birden fazla kurumda işlem yapılması durumunda; adrese ilişkin
yeni bilgi ilk başvuruda bulunulan kurum tarafından adres beyan formunun alındı kısmı onaylanarak ilgilisine teslim
edilir. Diğer kurumlarda ilk başvuruda bulunulan kurumdan alınan adres beyan formunun alındı kısmına göre işlem
tesis edilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ulusal Adr es Veri Tabanı ve Bilgiler in Ku llan ımı
Ulusal ad res ver i taban ının güncel ola ra k tutulması
MADDE 23 – (1) Belediye sınırları ve mücavir alan sınırları içinde bulunan yerlerde belediyelerce,
büyükşehir belediye sınırları içinde büyükşehir belediyelerince; bu alanlar dışında kalan yerlerde ise il özel
idarelerince adres bileşenlerindeki değişiklikler takip eden on iş günü içinde ulusal adres veri tabanına işlenir. Ulusal
adres veri tabanına bağlanamayan il özel idareleri ve belediyeler, mahallî adres bilgilerini tespit edip güncelliğini takip
ederek ulusal adres veri tabanına işlenmek üzere değişikliği takip eden on iş günü içinde elektronik ortamda nüfus
müdürlüğüne veya Genel Müdürlüğe gönderir. Kişilerin adres bileşenlerindeki değişiklikleri bildirme sorumluluğu
yoktur.
Ulusal ad res ver i taban ına erişim ve güncelleme
MADDE 24 – (1) İl özel idareleri ve belediyelere verilecek olan erişim yetkisi ilgililerin kendi sorumluluk
alanları ile sınırlıdır. Erişim yetkisi; ulusal adres veri tabanındaki bilgileri görme, ekleme, çıkarma ve değiştirmeyi
kapsar.
(2) Sorumluluk sınırlarının değişmesi durumunda erişim yetkisi Bakanlıkça yeniden belirlenir.
Ulusal ad res ver i taban ında yer a la ca k bilgiler ve tu tu lma esa slar ı
MADDE 25 – (1) Ulusal adres veri tabanı; Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinde
yer alan adres standardına ilişkin bilgilerden oluşur.
(2) Ulusal adres veri tabanı Genel Müdürlükte tutulur. Genel Müdürlük, ulusal adres veri tabanındaki adres
bilgilerini MERNİS veri tabanındaki kişi kayıtları ile ilişkilendirerek elektronik ortamda, yedekleme sistemleri ile
birlikte güncel olarak tutar.
Ulusal ad res ver i taban ında yer a lma yan adr esler
MADDE 26 – (1) Sorgulama sonucunda yerleşim yeri veya diğer adresin ulusal adres veri tabanında yer
almadığının anlaşılması halinde, tespiti yapan kurum veya nüfus müdürlüğü tarafından ilgili belediye veya il özel
idaresine bildirilerek beyan edilen adresin mevcut olup olmadığı sorulur. Bu hususun belediye ve il özel idaresince on
iş günü içinde cevaplandırılması zorunludur. Sorulan adresin mevcut olduğunun bildirilmesi halinde ulusal adres veri
tabanındaki eksiklikler, bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde belirtildiği şekilde il özel idaresi ve belediye tarafından
tamamlanır.
(2) Bildirilen adresin mevcut olmadığının anlaşılması halinde, durum il özel idaresi veya belediye tarafından
ilgili kurumla birlikte nüfus müdürlüğüne bildirilir. Bildirilen bu adresin gerçeğe aykırı yerleşim yeri olması halinde
ilgili nüfus müdürlüğünce Kanunun 67 nci maddesine göre işlem yapılır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Dü zeltme
MADDE 27 – (1) Veri girişi sırasında adres bilgilerinde yapılan maddi hatalar ilgililerin müracaatı üzerine,
yeniden düzenlenecek adres beyan formuna göre, nüfus müdürlüklerince düzeltilir.
(2) Gerçeğe aykırı adres bileşeninin ulusal adres veri tabanına veya gerçeğe aykırı yerleşim yeri ile diğer adres
bilgilerinin MERNİS veri tabanına işlenmesinin tespiti halinde; adres bileşenleri, yerleşim yeri ve diğer adres bilgileri
Genel Müdürlükçe silinir. Sorumlular hakkında Kanunun 67 nci maddesine göre işlem yapılır.
Sü reler in h esaplan ması
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen sürelerin hesaplanmasında olayın meydana geldiği tarihi izleyen
gün başlangıç olarak alınır. Süreler; tayin edilen müddetin son günü, son gün resmî tatile rastlarsa, tatili izleyen ilk iş
günü çalışma saatinin bitiminde sona erer.
Beyanda şüph e
MADDE 29 – (1) Beyan edilen adres değişiklikleri hakkında şüpheye düşülmesi veya aynı yerleşim yerinin
farklı hane halkından olanların beyanlarının tespiti halinde, mülki idari amirinin yazılı emri ile kolluk makamları
tarafından gerekli soruşturma ve inceleme yapılarak sonucu nüfus müdürlüğüne bildirilir.
Bilgiler in sa klan ması
MADDE 30 – (1) Yerleşim yeri adresi veya diğer adresleri değişen kişilerin beyan ettiği önceki adresleri
elektronik ortamda on yıl süreyle saklandıktan sonra silinir. Ancak kişinin kaydındaki son yerleşim yeri adresi
muhafaza edilir.
Gizlilik
MADDE 31 – (1) Sistemin işletilmesinde ve sistemden yararlanmada kanunlarda ve uluslararası
sözleşmelerde yer alan özel hayatın gizliliğine ilişkin hükümler esas alınır.
Diğer hu su sla r
MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda nüfus mevzuatının öngördüğü hükümlere göre
işlem yapılır.
İşlemlerd e ku llanılacak for mla r ve temini
MADDE 33 – (1) Bakanlık, adres bilgilerinin tutulmasında kullanılacak her türlü basılı kağıt ve formları
hazırlamaya, uygulamaya koymaya veya kaldırmaya, bunlar üzerinde gerekli değişiklikleri yapmaya yetkilidir.
(2) Yerleşim yeri ve diğer adreslere ilişkin formlar nüfus müdürlükleri ile kurumlardan, köy ve mahalle
muhtarlıklarından veya Genel Müdürlüğün internet adresinden temin edilebileceği gibi standartlara uygun olmak şartı
ile özel kuruluşlar tarafından da bastırılıp, dağıtımı yapılabilir.
İmha
MADDE 34 – (1) Elektronik ortamda tutulan yerleşim yeri adresinin bildirimine ilişkin adres beyan formları
taranarak elektronik ortama aktarıldıktan sonra imha edilir.
(2) Sistemden alınan imha tutanağı, Genel Müdürlük ve nüfus müdürlüklerindeki imha komisyonlarının
başkan ve üyeleri tarafından imzalanarak dosyasında muhafaza edilir.
(3) Muhtarlarca gönderilen listeler, İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Arşiv Hizmetleri
Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinde öngörülen saklama süresi sonunda usulüne göre imha edilir.
(4) Kurumlardaki adres beyan formlarının imha işlemleri kendi mevzuatlarındaki usul ve esaslara göre yapılır.
Adr es beya n for mlar ının ka yıt ve tescili
MADDE 35 – (1) Kişilerce doldurulan veya kurumlarca düzenlenip nüfus idarelerine gönderilen her form
elektronik ortamda tutulan gelen evrak defterine kaydedilir. Kayıt tarih ve numarası belgenin ilgili alanına yazılır.
İstendiği takdirde bu kayıt tarih ve numaraları ilgili kişilere de verilir.
(2) Nüfus müdürlüğünce düzenlenen veya kişilerce nüfus müdürlüğüne verilen adres beyan formu işlem
anında, diğer kurumlarca düzenlenerek gönderilen adres beyan formu ise nüfus müdürlüğüne veya Genel Müdürlüğe
intikal ettiği tarihten itibaren yedi gün içinde aile kütüklerine tescil edilir.
Dü zenlemeler
MADDE 36 – (1) Uygulamada birlik sağlamak amacıyla bu Yönetmeliğin uygulanmasını gösteren
düzenlemeler yapmaya Bakanlık yetkilidir.
Devir
GEÇ İC İ MADDE 1 – (1) Türkiye İstatistik Kurumunca ulusal adres veri tabanının alt yapı çalışmaları
tamamlanarak veri tabanı kurulduktan sonra devir işlemleri gerçekleştirilir.
(2) Devre yönelik iş ve işlemler Bakanlıkça oluşturulacak komisyon tarafından yürütülür. Komisyon yedi
kişiden oluşur. Komisyonda Türkiye İstatistik Kurumu temsilcileri de yer alır.
(3) Kanunun geçici 2 nci maddesinde öngörülen iş ve işlemler tamamlanmadan devir işlemi yapılmaz.
(4) Komisyon, devredilecek bilgileri Kanun, Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik, Adres Standardı
Yönetmeliği ve bu Yönetmelikte yer alan esaslar çerçevesinde inceler.
(5) Komisyonca, ulusal adres veri tabanında yer alan adres bileşenlerinin adres standardına göre tam ve
eksiksiz yapılıp yapılmadığı, yerleşim yeri adreslerinin ulusal adres veri tabanında yer alıp almadığı hazırlanacak
yardımcı programlar aracılığıyla kontrol edilir. Kişi bilgileri ile yerleşim yeri adres bilgisinin eşleştirildiği kayıtlardaki
kişi bilgilerinin doğruluk kontrolü merkezî veri tabanındaki kayıtlar esas alınarak yapılır.
(6) Türkiye’de yerleşim yeri adresi tespit edilen yabancılar ile ilgili kayıtlar hakkında bu maddede belirtilen
şekilde işlem yapılır.
(7) Yapılan kontroller sonucunda tespit edilen bulgular komisyonca tutanak altına alınır. Hazırlanan tutanakla
birlikte devir teslim işlemi gerçekleştirilir.
(8) Devir ve teslim tutanağı iki örnek olarak düzenlenir. Tutanaklardan biri devir alan Genel Müdürlüğe, biri
devreden Türkiye İstatistik Kurumuna gönderilir.
Gen el uygu lama ya geçiş
GEÇ İC İ MADDE 2 – (1) Adresle ilgili idarî birimlere göre genel uygulamaya geçiş tarihi Bakanlıkça
belirlenerek ilan edilir. İl ve ilçelerde genel uygulamaya geçiş tarihinin duyurulmasıyla ilgili olarak valiler,
kaymakamlar, ilgili kurum ve kuruluşların yöneticileri her türlü tedbiri alırlar.
Adr es beya n for mlar ının elektr onik ortama akta r ılamama sı
GEÇ İC İ MADDE 3 – (1) Teknik alt yapı eksikliği nedeniyle adres beyan formlarının taramasını yapamayan,
elektronik ortama aktaramayan nüfus müdürlüklerinde bu formlar, İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Arşiv
Hizmetleri Yönetmeliğinin 14 üncü maddesine göre saklanır.
Yürür lük
MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik 15/8/2007 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !