Ayıplı Mal

DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA DAİR KANUN TCK Madde 230;GÖREVİ İHMAL SUÇU Belediye Başkanlığına Kdz.Ereğli Belediye Başkanlığına Ayıplı Mal  

Yargıtay, ayıplı mal nedeniyle yaşanan zarar için, dava açma süresini 3 yıla çıkardı. Böylece Ankara’da 3 yıl önce aracının hava yastığı açılmadığı için ölen gencin ailesi hakkını arayabilecek

LÜTFİ KAPLAN ANKARA

Ankara’da 2005 yılında meydana gelen kazada otomobilin hava yastığı açılmadığı için boynu kırılarak yaşamını yitiren sürücünün babası 3 yıl sonra hakkını aradı. Baba T.O, Ankara 1. Tüketici Mahkemesi’ne yaptığı başvuruda, oğlunun hakimiyetini kaybederek ağaçlara çarptığını anlattı. Söz konusu çarpmanın çok güçlü olmasına rağmen otomobilin hava yastıklarının açılmaması nedeniyle oğlununyaşamını yitirdiğini belirten T.O, zararının tazminini istedi. Ankara 1.Tüketici Mahkemesi, otomobilin kusuru sonradan ortaya çıkmış olsa bile malın tüketiciye tesliminden itibaren 2 yıl içinde dava açılması gerektiğine vurgu yaptı. Mahkeme, olayın üzerinden yaklaşık 3 yıl geçtiği için davanın zamanaşımına uğradığını belirterek, talebi reddetti.

KARAR DAVANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRECEK

Ancak temyiz başvurusunu görüşen Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, 8 Nisan 2009’da aldığı kararla yerel mahkeme kararını bozdu. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi,ayıplı mal nedeniyle uğranılan zararın temini için dava açma süresinin ise 3 yıl olduğunu belirtti. Yargıtay, bu sürenin konut ve tatil amaçlı taşınmaz mallarda ise 5 yıl olduğuna vurgu yaptı. Yargıtay, yerel mahkemenin tarafların iddia ve savunmaları doğrultusunda inceleme yaparak araçta bir üretim hatası olup olmadığını araştırmasını ve vardığı sonuca göre de karar vermesini istedi.

------------
MÜTEAHHİDİN AYIBA KARŞI TEKEFFÜL BORCU

157den başka, inşaatın kötü yapımından ve sonradan - ortaya çıkacak tümayıplardan dolayı mesuliyeti de devam: edecektir (13).Borçlar Kanunu açısından eserin teslimine bağlanan asıl önemli sonuç,Borçlar Kanunu'nun 359'uncu maddesine göre, ayıpları ihbar süresinin deteslimle başlamasıdır.Eserin teslimine bağlanan diğer bir husus ise, ferî bir hak olan cezaîşartı isteme imkânının da ortadan kalkabiimesidir. Cezaî şart, borçlununborcunu hiç veya gereği gibi ifa etmemesi halinde, alacaklıya karşı öncedenkararlaştırılmış bir edimde bulunmayı taahhüt etmesidir. Yargıtay'ın çeşitlitarihli kararlarına göre, işsahibi eseri teslim ealırken cezaî şart isteme hakkınısaklı tutmamışsa, teslim ile cezaî şartı isteme imkânı da ortadan kalkar (
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/301/2826.pdf
---------
Zamanaşımı: Sözleşme sorumluluğunda genel olarak zamana-şımı süresi BK. m. 125'e göre 10 yıldır. Haksız fiillerde zamanaşı-mı süresi ise BK. m. 60'a göre 1 yıldır. Ancak, ceza zamanaşımınınuygulanması koşullarının varlığı halinde haksız fiil zamanaşımı sü-resi 10 yılı aşabilir (15a), Zamanaşımı başlangıç tarihi bakımındanda farklılık vardır. Örneğin, vedia sözleşmesinde, tevdi edilen şeyinhasara uğraması halinde 10 yıllık zamanaşımı uygulanır ve bu za-manaşımının başlangıç tarihi tevdii gününde başlar. Buna göre tev-dii gününden 8 yıl sonra mal hasara uğrasa ve mudide 11 inci yılda bu durumu öğrense tevdii gününden itibaren 10 yıl dolmuş ol-duğundan sözleşmeye dayanarak zarar isteminde bulunamaz. An-cak, haksız eylemde zamanaşımı zararın ve zarar verenin ya da za-rardan sorumlu olanın öğrenilmesinden itibaren başlayacağından,haksız fiile dayalı istem henüz zaman aşımına uğramamış olmaktadır.
http://www.ankarabarosu.org.tr/Siteler/1944-2006/barodergi/1980-6.pdf

 

Belediye Başkanlığına(Gizli Ayıp) DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA DAİR KANUN
TCK Madde 230;GÖREVİ İHMAL SUÇU Kdz.Ereğli Belediye Başkanlığına
 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !