Kapıcının fazla mesaisi

T.C. YARGITAY9.Hukuk Dairesi


Esas: 2007/2624
Karar: 2007/30654
Karar Tarihi: 17.10.2007


ÖZET: Davacının tüm hizmet süresince fazla çalışma yaptığı hafta tatili ve genel tatillerde çalıştığı kabul edilerek yapılan hesaplamaya değer verilerek sonuca gidilmesi doğru değildir. Kapıcılık hizmeti yapan davacının kaloriferlerin yandığı kış ayları dışında fazla mesai yapmasını gerektiren bir çalışması olamayacağı gibi tüm hafta ve genel tatillerde de çalıştığı kabul edilerek sonuca gidilmesi dairemiz uygulamalarına ve dosya içeriğine uygun düşmemektedir. Yalnız kaloriferlerin yandığı kış aylarında fazla mesai yapabileceği ve bazı hafta ve genel tatillerde çalıştığı kabul edilerek yeniden hesaplama yaptırılmalı, davalıların sorumlulukları belirlenmeli ve sonucuna göre karar verilmelidir.


(4857 S. K. m. 41, 53) (1475 S. K. m. 14)


Dava: Davacı, ihbar ve kıdem tazminatı ile işçilik alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.


Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.


Hüküm süresi içinde davalı K ... Apt. Kat Malikleri Kurulu Başkanı ile davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:


Karar: 1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, tarafların aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.


2- Dosya içeriğinden davacının 1.12.1997 tarihinde davalılardan K ... Apartmanı işyerinde kapıcı olarak çalışmaya başladığı bu işyerindeki çalışmaları devam ederken 1.10.2001 tarihinde komşu O ... Apartmanı yönetimi ile K. .. Apartman yöneticileri arasında yapılan protokolde davacının her iki apartmanın birlikte hizmet vermesinin ücretinin bir kısmının K ... bir kısmının da Özmen apartmanı tarafından karşılanmasının sigorta kayıtlarının K ... apartmanı tarafından ödenmeye devam etmesinin kararlaştırıldığı ve aktin feshedildiği 13.1.2004 tarihine kadar davacının protokol gereği her iki davalı apartmana birlikte hizmet verdiği başka bir anlatımla 1.10.2001 - 13.1.2004 tarihleri arasında davacının her iki davalı tarafından birlikte istihdamının söz konusu olduğu anlaşılmaktadır. Davacının bu çalışma şekline göre davalılardan K ... apartman işyerinin 1.12.1997 - 1.10.2001 tarihleri arasında geçen çalışmalardan doğacak işçilik alacaklarının tümünden (asgari ücrete göre belirlenecek) tek başına sorumlu tutulmalıdır. 1.10.2001 13.1.2004 tarihleri arasında birlikte istihdam söz konusu olacağından bu dönem için doğacak alacaklardan her iki davalı müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulmalıdır. Mahkemenin açıklanan bu esaslara göre davalıların sorumluluklarını belirleyerek sonuca gitmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması hatalıdır.


3- Davacının hizmet aktinin bazı işçilik alacaklarının ödenmemesi sebebiyle sona erdirdiği tanık anlatımlarından ve tüm dosya içeriğinden anlaşıldığından haklı fesih nedeniyle davacının kıdem tazminatı isteğinin kabulü gerekirken reddedilmesi bozma nedenidir.


4- Davacının tüm hizmet süresince fazla çalışma yaptığı hafta tatili ve genel tatillerde çalıştığı kabul edilerek yapılan hesaplamaya değer verilerek sonuca gidilmesi doğru değildir. Kapıcılık hizmeti yapan davacının kaloriferlerin yandığı kış ayları dışında fazla mesai yapmasını gerektiren bir çalışması olamayacağı gibi tüm hafta ve genel tatillerde de çalıştığı kabul edilerek sonuca gidilmesi dairemiz uygulamalarına ve dosya içeriğine uygun düşmemektedir. Yalnız kaloriferlerin yandığı kış aylarında fazla mesai yapabileceği ve bazı hafta ve genel tatillerde çalıştığı kabul edilerek yeniden hesaplama yaptırılmalı yukarıda açıklanan esaslara göre davalıların sorumlulukları belirlenmeli ve sonucuna göre karar verilmelidir.


5- İzin ücret alacağı da yukarıda 2 nolu bend'de belirtilen esaslara göre saptanarak sonuca gidilmelidir.


Sonuç: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 17.10.2007 gününde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)


Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programları  
*****
T.C. YARGITAY 9.Hukuk Dairesi


Esas: 2006/5575
Karar: 2006/26877
Karar Tarihi: 11.10.2006


ÖZET: Davacının kapıcılık hizmetlerini tam gün değil kısmi süreli yerine getirdiği görülmektedir. Uç apartmanda çalıştığı anlaşılan davacının günlük çalışmanın 1/3 ü oranında apartmanın kombili kalorifer sistemine geçtiği tarihten itibaren dava konusu taleplerden sorumlu tutulması gerekir.
(1475 S. K. m. 14) (4857 S. K. m. 17, 18)


Dava: Davacı, ihbar ve kıdem tazminatı, fazla çalışma ve izin ücreti ile bayram ve hafta tatili gündeliğinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.


Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.


Hüküm duruşmalı olarak davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş ise de; HUMK'nun 435.maddesi gereğince duruşma isteğinin süreden reddine ve incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten ve temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:


Karar: 1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.


2- Davacının davalı apartman yönetimine ait konut işyerinde kapıcı konutunda oturmak, çöpleri almak ve haftada bir gün apartmanın merdivenleri yıkamak şeklinde çalıştığı bunun dışında diğer konutlara da kapıcılık hizmeti sunduğu dosyadaki bilgi ve belgelerden anlaşılmaktadır. Ancak mahkemece tüm çalışma süresi için kıdem, ihbar tazminatı ile yıllık izin ücretini davacı tam gün çalışıyormuş gibi davalı apartman sorumlu tutulmuştur. Oysa davacının yukarda belirtilen kapıcılık hizmetlerini tam gün değil kısmi süreli yerine getirdiği görülmektedir. Uç apartmanda çalıştığı anlaşılan davacının günlük çalışmanın 1/3 ü oranında apartmanın kombili kalorifer sistemine geçtiği tarihten itibaren dava konusu taleplerden sorumlu tutulması gerekirken mahkemece yazılı şekilde karar verilmesi hatalıdır.


Sonuç: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 11.10.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.


Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programları
 
 
turkhukuksitesi.com 
 
 

DOĞALGAZ GELİNCE KAPICILARIN FAZLA MESAİ ÜCRETİ ALMA HAKKI ORTADAN KALKTI.
http://www.alitezel.com/tezel/index.php?sid=yazi&id=5204
---
BİR EV SATIN ALDIM KIDEM TAZMİNATI ÖDEDİM
http://www.alitezel.com/tezel/index.php?sid=yazi&id=4536
---
Ben Konya'dan yazıyorum biz bu yıl doğalgaza geçtik kapıcının haklarını tekrar düzenlememiz gerekiyor?
http://www.apartmanyoneticisi.com/forum/viewthread.php?thread_id=82
---
Merkezi sistem doğalgazdan bireysel kombiye geçtik. Kapıcı dairesinin kombi masrafını kim karşılamalı?
http://tokisiteyonetimi.com/Genel/Forum/okuBasliklar.aspx?s=9&cat=5&frm=1512
---
Sayın Yetkili, Apartmanımızda toplanan aidat tutarı 135,-TL olup 1) 70,-TL Genel Giderler (Kapıcı Maaş+SSK+Elektrik+Su+vb giderler için) 2) 15,-TL Kapıcı Kıdem Tazminatı Fonu 3) 50,-TL Bakım Onarım Fonu olarak toplanmaktadır. Benim sorum 2. kalemde yer alan Kapıcı Kıdem Tazminatı fonu için toplanan 15,-TL'nin ödemesi Kat Maliki'ne mi, Kiracıya mı aittir.
http://www.tokisiteyonetimi.com/Genel/Forum/okuBasliklar.aspx?s=171&cat=0&frm=602
---
DOĞALGAZ VE APARTMANLARDAKİ HUKUKİ SORUNLAR

Kat Mülkiyeti Yasası'nın 42. maddesinin 3. fıkrasına göre ortak kaloriferle olan ısınmanın doğalgaz kullanılmak maksadıyla ferdi ısınmaya dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır.
http://tanyildirim.av.tr/index.php/koese/67-doalgaz-ve-apartmanlardak-hukuk-sorunlar-
----
KAT Mülkiyeti Kanunu’nun 42. maddesi apartmanlarda yapılacak yenilik ve ilavelerle ilgili koşulları düzenliyor. Bu madde aynen şöyle: "Kat malikleri,anagayrimenkulün ortak yerlerinde kendi başlarında bir değişiklik yapamazlar; ortak yerlerin düzgün veya bunları kullanmanın daha rahat ve kolay bir hale konulmasına veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına yarayacak bütün yenilik ve ilaveler, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır. Bu işlerin giderleri, yeniliklerden faydalananlar tarafından, faydalanma oranına göre ödenir. (Ek:10/12/1990 - KHK - 431/1 md.; Aynen kabul: 5/2/1992-3770/1 md.) Kat maliklerinden birinin isteği ile ortak kaloriferle olan ısınmanın doğalgaz kullanılmak maksadıyla ferdi ısınmaya dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır. (Ek : 10/12/1990 - KHK - 431/ 1 md.; Aynen kabul: 5/2/1992-3770/1 md.) Ortak kaloriferle olan ısınmanın ferdi ısınmaya dönüştürülmesine karar verilmesi halinde yönetim planının bu karara aykırı hükümleri değiştirilmiş sayılır ve bu konuda yapılacak ortak işlerin giderleri arsa payı oranına göre ödenir "
http://arama.hurriyet.com.tr/arsivnews.aspx?id=5481526
---
Kapıcı hizmeti doğalgazla ısınan bina fazla çalışma hayatın olağan akışı
http://www.hukuki.net/hukuk/index.php?article=3275

DOĞALGAZ GELİNCE KAPICILARIN FAZLA MESAİ ÜCRETİ ALMA HAKKI ORTADAN KALKTI.
http://www.alitezel.com/tezel/index.php?sid=yazi&id=5204
---
BİR EV SATIN ALDIM KIDEM TAZMİNATI ÖDEDİM
http://www.alitezel.com/tezel/index.php?sid=yazi&id=4536
---
Ben konyadan yazıyorum biz bu yıl doğalgaza geçtik kapıcının haklarını tekrar düzenlememiz gerekiyor
http://www.apartmanyoneticisi.com/forum/viewthread.php?thread_id=82
---
Merkezi sistem doğalgazdan bireysel kombiye geçtik. Kapıcı dairesinin kombi masrafını kim karşılamalı?
http://tokisiteyonetimi.com/Genel/Forum/okuBasliklar.aspx?s=9&cat=5&frm=1512
---
Sayın Yetkili, Apartmanımızda toplanan aidat tutarı 135,-TL olup 1) 70,-TL Genel Giderler (Kapıcı Maaş+SSK+Elektrik+Su+vb giderler için) 2) 15,-TL Kapıcı Kıdem Tazminatı Fonu 3) 50,-TL Bakım Onarım Fonu olarak toplanmaktadır. Benim sorum 2. kalemde yer alan Kapıcı Kıdem Tazminatı fonu için toplanan 15,-TL'nin ödemesi Kat Maliki'ne mi, Kiracıya mı aittir.
http://www.tokisiteyonetimi.com/Genel/Forum/okuBasliklar.aspx?s=171&cat=0&frm=602
---
DOĞALGAZ VE APARTMANLARDAKİ HUKUKİ SORUNLAR

Kat Mülkiyeti Yasası'nın 42. maddesinin 3. fıkrasına göre ortak kaloriferle olan ısınmanın doğalgaz kullanılmak maksadıyla ferdi ısınmaya dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır.
http://tanyildirim.av.tr/index.php/koese/67-doalgaz-ve-apartmanlardak-hukuk-sorunlar-
----
KAT Mülkiyeti Kanunu’nun 42. maddesi apartmanlarda yapılacak yenilik ve ilavelerle ilgili koşulları düzenliyor. Bu madde aynen şöyle: "Kat malikleri,anagayrimenkulün ortak yerlerinde kendi başlarında bir değişiklik yapamazlar; ortak yerlerin düzgün veya bunları kullanmanın daha rahat ve kolay bir hale konulmasına veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına yarayacak bütün yenilik ve ilaveler, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır. Bu işlerin giderleri, yeniliklerden faydalananlar tarafından, faydalanma oranına göre ödenir. (Ek:10/12/1990 - KHK - 431/1 md.; Aynen kabul: 5/2/1992-3770/1 md.) Kat maliklerinden birinin isteği ile ortak kaloriferle olan ısınmanın doğalgaz kullanılmak maksadıyla ferdi ısınmaya dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır. (Ek : 10/12/1990 - KHK - 431/ 1 md.; Aynen kabul: 5/2/1992-3770/1 md.) Ortak kaloriferle olan ısınmanın ferdi ısınmaya dönüştürülmesine karar verilmesi halinde yönetim planının bu karara aykırı hükümleri değiştirilmiş sayılır ve bu konuda yapılacak ortak işlerin giderleri arsa payı oranına göre ödenir "
http://arama.hurriyet.com.tr/arsivnews.aspx?id=5481526
---
Kapıcı hizmeti doğalgazla ısınan bina fazla çalışma hayatın olağan akışı
http://www.hukuki.net/hukuk/index.php?article=3275

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !