KİRA KONTRATI ÖRNEĞİ.

KİRA KONTRATI  ÖRNEĞİ.

KİRA KONTRATOSU
DAİRESİ ...........................................................
 
MAHALLESİ .....................................................
SOKAĞI ...........................................................
NUMARASI .....................................................
KİRALANAN ŞEYİN CİNSİ .............................
KİRAYA VERENİN ADI, SOYADI VE İKAMETGAHI ........
BİR SENELİK KİRA KARŞILIĞI ......................
BİR AYLIK KİRA KARŞILIĞI ..........................
KİRA KARŞILIĞI NE ŞEKİLDE ÖDENECEĞİ .. 
KİRA MÜDDETİ ................................................
KİRANIN BAŞLANGICI .....................................
KİRALANAN ŞEYİN ŞİMDİKİ DURUMU ............
KİRALANAN ŞEYİN NE İÇİN KULLANILACAĞI ..................
KİRALANAN ŞEY İLE BERABER TESLİM OLUNAN DEMİRBAŞ EŞYANIN BEYANI .........................
1-24.12.1980 gün ve 20361 sayılı kanunla değiştirilen 193 Gelir Vergisi Kanununun 70,94 ve 106.maddeleri gereğince:

Tüccar,serbest meslek erbabı ve Çiftçiler,Ticari, Mesleki ve zirai işleri ile ilgil olarak yaptıkları kira ödemelerinden %25 oranında gelir vergisi tevkifatı yaparak vergi dairesine yatıracaklardır.

2-488 Sayılı Damga Vergisi Kanununun değiştiren 21.11.1980 gün ve 2344 sayılı ve 30.12.1980 gün ve 2367 sayılı kanunlar gereğince:

Mal sahibi kiracı %01,kefil için %05 olmak üzere mukavele müddetine göre bütün kira bedelinin binde altısı nisbetinde damga pulu yapıştırılacaktır.Teslimat hakkındaki şerhlerde her imza için 501 liradan 1000 liraya kadar (1000 dahil ) 10 lira,1001 liradan 5000 liraya kadar (5000 dahil ) 15 lira ,5001 liradan 10000 liraya kadar (10000 lira dahil ) 20 lira,1001 liradan 100.000 liraya kadar (100.000 liradan 500.000 lira kadar (500.000) dahil 50 lira, 500.000 liradan yukarı olanlar 100 liralık damga pulu yapıştırırlar. Pullar tarih ile beraber imza veya mühür konulmak suretiyle iptal olunacaktır.

İlk pul için bir iptal muamelesi kabul edilir.

BU KİRA SÖZLEŞMESİNE 210 SAYILI KANUNUN 5.MADDESİ GEREĞİNCE 500 LİRALIK DAMGA PULU YAPIŞTIRILINCA GEÇERLİDİR.


1-Kiracı kiraladığı şeyi kendi malı gibi kulanmağa ve bozulmamasına evsaf ve meziyetlerini şöhret ve itibarını kaybetmesine meydan vermeğe,ve içinde oturanlarla (varsa) onlara iyi davranmağa mecburdur.
2-Kiralanan yerin Su,Elektrik,Havagazı,Yakıt masrafları,Kapıcı parası kiracıya aittir.
3-Kiracı kıraladığı şeyin,kiralanan kiracı tarafından üçüncü şahsa kısmen veya-tamamen kiralanıpta taksimatı ve ciheti tahsisi değiştirilir veya herhangi bir suretle tahrip ve tadil edilirse,mal sahibi kira akdini boza bileceği gibi,bu yüzden vukua gelecek zarar ve ziyanı protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kiracı tazmine mecburdur.Vaki zararın üçüncü şahıs tarafından yapılmış olması mal sahibinin birnci kiracıdan talep hakkına tesir etmez.
4-Kiralanan şeyin tamiri lazım gelir ve üçüncü bir şahıs onun üzerinde hak iddia ederse,kiracı hemen mal sahibine haber vermeye mecburdur.Haber vermesse zarardan mesul olacaktır.Kiracı zaruri tamiratın icrasına müsade etmeğe mecburdur.Kiralanan şeyin alelade kullanılması içi,menteşelemek,cam taktırmak,reze koymak, kilit ve sürgü yerleştirmek badana gibi ufak tefek kusurlar,mal sahibine haber vermeden ve münasip müddet beklemeden,kiracı tarafından yaptırılırsa mal sahibinden istenemez.
5-Kiralanan şeyin vergisi ve tamiri mal sahibine kullanması için lazım gelen temizleme islah masrafları kiracıya aittir.Bu hususta adete bakılır.
6-Kiracı kiraladığı şeye ne halde buldu ise,mal sahibine o halde ve adete göre teslim etmeğe mecburdur.Kiralanan gayri menkul içinde bulunan demirbaş eşya ve aletler kontrat müddetinin biliminde tamamen iade ile mükelleftir,gerek bu demirbaşlar ve gerek kiralan şeyin teferruatı,zayi edilir ve kullanmaktan dolayı eskirse kiracı bunları kıymetleri ile tazmine ve sahibi taleb eylediği halde ödemeğe mecburdur.
7-Kiracı kiraladığı şeyi mukaveleye göre kullanmış olması hesabıyla onda ve eşyasında husile gelen eksikliği ve değişiklikten mesul olmayacaktır.Kiracının kiraladığı şeyi iyi halde almış olması asıldır.
8-Kiracı mukavele müddetinin son ayı içinde kiralanan şeyi görmeye gelen taliplerin gezip görmesine ve vasıflarına tetkik etmesine karşı koyamaz.
9-Kira müddeti bittiği halde kiralanan şeyi boşaltmadığı taktirde,kiracı malsahibinin bundan doğacak zarar ve ziyanını tazmin edecektir.
10-Kontratoya yapıştırılması icap eden damga pulları,ve kontrat bedel ve harçları belediye ve noter dairelerine ödenecek harç ve resimler,kiracıya mal sahibine aittir.
11-Kiracının yahut kendisiyle birlikte yaşayan kimselerin yahut işçilerin sıhhati için ciddi bir tehlike teşkil edecek derece ve mahiyetde bulunmayan şeyler kiracı için kiralanan şeyi tesellümümden imtina ve kira müddeti içinde zuhuru halinde kontratı bozmaya veya kiradan bir miktar kesmeye talepte bulunamaz.
12-Kiracının kiralanan şeyin içinde ve dışında yaptıracağı tezyinat masrafları kendisine ait olacak ve mukavele müddeti bittiğinde yapılan her türlü masraf için tazminat istemeye hakkı olmamak ve bu gayri menkul inşaatın tamamı mal sahibinin olacaktır.
13-Kiracı mal sahibinin rızası olmadan masrafı kamilen kendisine ait olmak üzere şehir suyu, havagazı velektrik alabilecek ve apartmanda umumi anten tesisatı yoksa hususi televizyon anteni yaptırabilecektir.Bu techizatın sarfiyat bedelleri ve radyotelevizyon abonesi gibi hizmet mukabili alınan resimler demirbaş telefon varsa bunun abone ücreti kiracıya ait olacaktır.
14-Bu sözleşmede yazılı bulunmayan hükümlere ihtiyaç duyulduğunda 6570 sayılı kira kanunu Medeni Kanunu, Borçlar Kanunu.634sayılı kat mülkiyeti kanunu ve diğer yürürlükteki alakalı kanun ve Yagıtay kararları uygulanır.

KİRA SÖZLEŞMESİ HUSUSİ ŞARTLARI

1-Elektrik ,Su,Yakıt,Yönetim Giderleri ve Kapıcı parası kiracı'ya aittir.
2-Kiracı daireyi kısmen veya tamamen başkabirine kiralayamaz ve devredemez.
3-Stopaj vergisi ve Çöp vergisi yasal süresinde kiracı tarafından vergi dairesine ödenecektir.Kiracı bu ödemelerle ilgili dekontların birer fotokopisini de ev sahibine iletecektir.
4-İki ay üst üste ödenmeyen kira ve yömetim giderleri tahliye sebebidir.
5-Kiracı kontrat dönemi sonunda daireyi boşaltmak istediği taktirde,en az bir ay önceden evsahibini yazılı olarak haber verecek ve bu süre sırasında dairenin başka kiracı adaylarına gösterilmesini sağlayacaktır.
6-Evsahibi kiracıdan ........................................................................................................depozito almış olup,kiracı daireyi tahliyesinde,ev sahibine veya bina yönetimine borcu yoksa,veya dairede vuku bulmuş bir hasar yoksa, bu depozito kiracıya iade edilecektir.
7-Kira akti devam ettiği sürece dairede vukua gelecek hasar ve ziyandan kiracı sorumludur.
8-Kiralanan dairenin aylık kira ücreti her ay 'ın 1'i ile 5'i arasında peşin olarak ödenecektir.
9-Aylık kiralar................................................................................................................................... .............................................. no'lu hesabına yatırılacaktır.
10-Yıllık kira artırımı her yılın Ağustos ayı sonu itibariyle DİE'nün ilan ettiği yıllık tüketici fiyat endeksi oranında artırılacaktır.

HUKUKİ ANLAMDA AÇIKLAMALAR.
-------------------
Kiralayanın akitten doğan hakları:
Kiralayanın kiracıya karşı haklarını şöyle sıralayabilir:
a-Kira parasını isteme hakkı,
b-Kiralananın özenle ve akde uygun kullanılmasını isteme hakkı,
c-Kiralayanın kiracının kiralayanda bulunan menkul mallarına karşı kullanacağı hapis hakkı. Bu hak B.K.267 vd. maddeleri ile İİK.270-271 maddelerinde düzenlenmiştir.

Kiracının akitten doğan hakları:
Kiracının haklarını da şu şekilde sıralayabiliriz:
a-Kiralananın kendisine teslimini isteme hakkı,
b-Kiralananda meydana gelen bozukluğun giderilmesini isteme hakkı,
c-Kiralayanın gideremediği ufak tefek eksiklikleri giderme hakkı,
d-Kiralanana vaki tecavüzün def’ini isteme hakkı,
e-Kira akdinin feshini isteme hakkı.

Kiracının ve Kiralayanın apartman yönetimine karşı sorumlulukları:
Kiracı apartman genel giderlerine katılmak ve aidatını ödemek zorundadır. Ancak apartman veya oturduğu dairenin kat mülkiyeti kanununun kat malikine yüklediği giderlerine katılmaz. (Taraflarca konulmuş özel bir hüküm yoksa)
Örneğin apartmanın kalorifer kazanının değiştirilmesi mülk sahibinin sorumluluğunda olduğundan kiracı buna ilişkin gidere katılmaz.
Kiralayan ise kat mülkiyeti kanununca kendisine yüklenen giderlerden sorumlu olduğu gibi; kiracı tarafından ödenmeyen genel giderlerden(aidat) de kiracı ile birlikte apartman yönetimine karşı sorumludur.

NOT:
A/1 Blok Yönetim planı için bakınız.

YEDİNCİ BÖLÜM
ÖZEL HÜKÜMLER
 Madde 32.
Kat malikleri kiracıları değiştikçe yani kiracı veya kendi bölümlerinde başka sıfatla oturacakların adı ve soyadı ile iş adreslerini en çok on gün içinde yöneticiye bildirmeye veya mevcutsa kira sözleşmesinin bir örneğini vermeye ve bağımsız bölümünde oturanlara borç ve yükümlerini bildirmeye mecburdurlar. Kat malikleri ve bağımsız bölümleri kullananların bildirdikleri adreslere usulüne uygun olarak gönderilen tebligatlar geçerlidir.  Ayrıca yeni bir adres bildirilmediği sürece bu adrese yapılan yazışmalar tebliğ edilmiş sayılır. Yeni adres bildirilmemesi veya  taşınmazın el değiştirmesi suretiyle meydana gelen adres  değişikliklerinin bildirilmemesi halinde  meydana gelen zarara  eski ve yeni kat maliki ile kiracılar katlanmakla yükümlüdür

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !